Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO1 spółka ESTATE FELLOWS POZNAŃ sp. z o.o. oraz spółka ESTATE CENTER GLOBAL sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych. 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ESTATE FELLOWS Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-815), ul. Gajowa 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048517, NIP 9291009363, REGON 970398069, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)  oraz  spółka Estate Center Global sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, 
(61-131 Poznań) przy ul. Katowickiej 55B/14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000120337, NIP 929 001 30 55, o kapitale zakładowym w wysokości 2 400 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych). 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pisemnie pod adresem: ul. Gajowa 1A, 60 – 815 Poznań, pod numerem telefonu: +48 570 150 140 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro.poznan@estatefellows.com 
2. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania Państwa danych osobowych

i. na podstawie Państwa zgody  (art. 6 ust. 1 lit a RODO): 
dla prowadzenia działań marketingowych produktów i usług administratora z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. m.in. stworzenia dla Państwa oferty  handlowej, informowania o promocjach;
w celu realizowania programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych;
w celu obsługi Państwa wniosków i zapytań;
ii. w wykonaniu zawartej z Państwem umowy przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
i. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
ii. w celu wykonania obowiązków nałożonych na administratora przez odrębne przepisy prawne, przez czas niezbędny dla ich wykonania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
iii. dla celów statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przez okres istnienia innej podstawy prawnej dla ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych 

Przetwarzane dane osobowe to dane osobowe podane przez Państwa:
i. przy wypełnieniu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej lub w formie papierowej tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
ii. przy zapisie na Newsletter tj. adres e-mail;
iii. korespondencji e-mailowej i telefonicznej.

4. Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
i. uprawnionym organom państwowym na ich żądanie;
ii.  podmiotom, którym przekazanie danych jest konieczne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy lub realizacji usług administratora np. pracownikom, współpracownikom; podmiotom współpracującymi z administratorem na zasadzie zawartych umów w celu zapewnienia świadczenia przez administratora usług najwyższej jakości, w tym agencjom marketingowym, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze.
Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji   międzynarodowych.

5. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Przysługuje Państwu prawo:
i. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania; (art. 15 RODO);
ii. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
iii. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO); 
iv. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO); 
v. przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO); 
vi. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO); 
vii. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 7 ust. 3 RODO);
viii. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy bądź świadczenia usług. 
7. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.